اگر 6 بار صدایت بزنند ...

محسن قرائتی

اگر در اینجا پسر من حضور داشت و 6 بار من او را صدا بزنم که آقازاده با شما هستم و او در این 6 بار جواب من را ندهد، شما نمی گویید چه پسر بی ادبی؟!

حال اگر کسی که صدای اذان را بشنود، دو بار صدای «حی علی الصلاه» دو بار دیگر «حی علی الفلاح» و دو بار دیگر «حی علی خیر العمل» به او گقته شود و همچنان نسبت به اقامه نماز بی اهمیت باشد این شخص بی ادب نیست؟!

/ 0 نظر / 95 بازدید